ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

วันที่ เรื่อง สถานที่ เอกสาร(PDF)
4 สิงหาคม 2564 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตำบลเกาะหมาก เอกสาร(PDF)
5 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำบลเกาะหมาก เอกสาร(PDF)
19 เมษายน 2564 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตำบลเกาะหมาก เอกสาร(PDF)
16 เมษายน 2564 การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก เอกสาร(PDF)
9 เมษายน 2564 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก เอกสาร(PDF)
1 มีนาคม 2564 เรื่องรับโอน(ย้าย) นักงานส่วนตำบล (New) ตำบลเกาะหมาก เอกสาร(PDF)
2 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งให้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ตำบลเกาะหมาก เอกสาร(PDF)
29 มกราคม 2564 การแต่งกายในการปฏิบัติราชการ ตำบลเกาะหมาก เอกสาร(PDF)
7 มกราคม 2564 เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ตำบลเกาะหมาก เอกสาร(PDF)
6 มกราคม 2564 เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ตำบลเกาะหมาก เอกสาร(PDF)
6 มกราคม 2564 เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตำบลเกาะหมาก เอกสาร(PDF)
16 ธันวาคม 2563 เรื่อง ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเกาะกูด ตำบลเกาะหมาก เอกสาร(PDF)
16 ธันวาคม 2563 ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำบลเกาะหมาก เอกสาร(PDF)
16 ธันวาคม 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำบลเกาะหมาก เอกสาร(PDF)
1 ธันวาคม 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำบลเกาะหมาก เอกสาร(PDF)
2 พฤศจิกายน 2563 ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ตำบลเกาะหมาก เอกสาร(PDF)
2 พฤศจิกายน 2563 กำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตำบลเกาะหมาก เอกสาร(PDF)
14 ตุลาคม 2563 รับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำบลเกาะหมาก เอกสาร(PDF)
30 กันยายน 2563 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เตำบลเกาะหมาก เอกสาร(PDF)
30 กันยายน 2563 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก เอกสาร(PDF)
21 กันยายน 2563 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตำบลเกาะหมาก เอกสาร(PDF)
18 กันยายน 2563 สถานการณ์น้ำท่ามฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง ตำบลเกาะหมาก เอกสาร(PDF)
18 กันยายน 2563 แจ้งให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเตรียมพร้อม ตำบลเกาะหมาก เอกสาร(PDF)
2563 รายงานการประชุมสภาฯ ตำบลเกาะหมาก เอกสาร(PDF)
2563 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ตำบลเกาะหมาก เอกสาร(PDF)
2563 มาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ตำบลเกาะหมาก เอกสาร(PDF)
2563 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ตำบลเกาะหมาก เอกสาร(PDF)
2563 มาตรการป้องกันการรับสินบน ตำบลเกาะหมาก เอกสาร(PDF)
2563 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ตำบลเกาะหมาก เอกสาร(PDF)
2563 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด ได้กำหนดวันให้บริการรับแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตำบลเกาะหมาก เอกสาร(PDF)
2563 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตำบลเกาะหมาก เอกสาร(PDF)
2563 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตำบลเกาะหมาก เอกสาร(PDF)