“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมั่งคั่ง สังคมคุณภาพ”

บริการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร

บริการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร

  • วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะกูด นำโดย นางเนาวรัตน์ ทิพสุวรรณ์ เกษตรอำเภอเกาะกูด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะกูด ให้บริการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร พร้อมปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน โดยดำเนินงานตามแนวทางการเว้นระยะห่าง จัดจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ ควบคุมความหนาแน่นของผู้มาติดต่อ นัดเวลาล่วงหน้า ทั้งนี้ได้รับสนับสนุนการให้บริการดังกล่าว จากอาสาสมัครเกษตรกร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน รับรองข้อมูลการดำเนินกิจกรรมทางเกษตร ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในครั้งเดียว ในการนี้ นายสุรแสง พูนเพิ่มสุขสมบัติ เกษตรจังหวัดตราด มอบหมายให้นางนลทวรรณ มากหลาย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมให้คำแนะนำเพิ่มเติมในพื้นที่ตำบลเกาะหมาก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
  • ขอขอบคุณ อบต. เกาะหมาก ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ด้วยค่ะ