การบริหารเงินงบประมาณ

“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมั่งคั่ง สังคมคุณภาพ”

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (click pdf file)
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
ลำดับ งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย งบประมาณที่อนุมัติ
1 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ครุภัณฑ์ ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 14,700.00 บาท
2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ครุภัณฑ์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง 2,800.00 บาท
3 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นในทางเดินทางไปราชการ
ในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น
ค่าเบี้ยเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริ
การจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่า
นทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ
ของครูและผู้ดูแลเด็กหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติในเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการเป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
 • 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
 • 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
 • 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 (กองการศึกษา)
 • 70,000.00 บาท
  4 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ
  เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
  ในเชิงบูรณาการ ภายใต้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเพื่อให้
  ครอบครัวและชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็กนักเรียน
  ในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน และส่งเสริมพัฒนาการและ
  ศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ความรับผิดชอบ
  ในเขตตำบลเกาะหมากได้มีความพร้อมและศักยภาพ
  ตามวัยที่เหมาะสม เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าแสดงออก
  มีความเชื่อมั่นในตนเองสิ่งที่ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและ
  การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว
  การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการ
  ตามวัยและกิจกรรมนันทนาการ รวมถึงการทำกิจกรรมร่วมกัน
  อันเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากการสนับสนุนหน่วยงาน
  องค์กรทุกภาคส่วน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ
  ค่าเครื่องเสียงและดนตรีประกอบ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
  ค่าอาหาร ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบกิจกรรม ค่าของรางวัล
  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
  ตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้
 • 1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
  พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
 • 2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 • 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
  การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  พ.ศ. 2559 (กองการศึกษา)
 • 50,000 บาท
  5 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
  (ค่าจัดการเรียนการสอน) -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
  (ค่าจัดการเรียนการสอน,ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,
  ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมนักเรียน) เป็นเงินอุดหนุน
  จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำหรับสนับสนุนค่าจัดการ
  เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
  ส่วนตำบลเกาะหมาก
  จำนวน 1 แห่ง จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 -5 ปี
  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ
  และหนังสือสั่งการ ดังนี้
 • 1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
  ตำบลพ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
 • 2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
  อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 • 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
  ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
 • 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท.0816.2/ว2786
  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม2562 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์
  กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 (กองการศึกษา)
 • 50,000.00 บาท
  6 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
  ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
  การบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)
  เป็นเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครอง
  ท้องถิ่นสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของ
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
  ตำบลเกาะหมาก จำนวน 1 แห่ง จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  เป็นเวลา 2 ภาคเรียนเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
 • 1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
  ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง
  ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
 • 2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
  การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 • 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และ
  การจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
 • 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
  ที่มท.0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม2562
  เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และ
  การจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 (กองการศึกษา)
 • 80,000 บาท
  7 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม)
  (1) อาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
  จำนวน 34,000 บาท
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม(นม)
   เป็นเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   สำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนา
   เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
   จำนวน 260 วัน และ องค์การบริหารส่วน
   ตำบลเกาะหมาก ตั้งสมทบให้เป็นไปตาม
   พระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
 • 1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
  ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง
  ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
 • 2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
  กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 • 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และ
  การจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
 • 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
  ที่มท.0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม2562
  เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และ
  การจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
 • (2) อาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนสังกัด
  สพฐ. จำนวน 176,000 บาท
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม)
   เป็นเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   สำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน
   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   (สพฐ.)จำนวน 3 แห่ง โรงเรียนบ้านเกาะหมาก
   จำนวน 260 วัน และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
   ตั้งสมทบให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ
   และหนังสือสั่งการดังนี้
 • 1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
  พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
 • 2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
  กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 • 3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กองการศึกษา)
 • 210,000.00 บาท
  8 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 30,000 บาท
  9 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000.00 บาท
  10 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,000 บาท
  11 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร 5,000.00 บาท
  12 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000.00 บาท
  13 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา วัสดุกีฬา วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000.00 บาท
  14 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา วัสดุกีฬา วัสดุการศึกษา 30,000.00 บาท
  15 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา
  (ค่าอาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงาน
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
  จำนวน 1 แห่ง
  1.อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
  (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  (สพฐ.) (โรงเรียนเกาะหมาก) จำนวน 312,000 บาท
  (เด็ก 78 x 20 x 200)
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน
  ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)
  เป็นเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)
  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
 • 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 • 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
  ที่ มท.0808.2/ ว 3616
  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 • 3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา)
 • 312,000.00 บาท

  รายงานผลการใช้จ่ายจริงประจำปี 2563 เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมิถุนนายน 2563

   คลิกเพื่อดูภาพขยาย

  รายงานผลการใช้จ่ายจริงประจำปี 2562