ประกาศประกวดราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ เรื่อง สถานที่ ผู้ลงประกาศ
10 สิงหาคม 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
14 กรกฎาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2564)
ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
13 กรกฎาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
12 กรกฎาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
9 กรกฎาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
6 กรกฎาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือโดยสาร ไป-กลับ ระหว่าง เกาะหมาก-เกาะกูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
มิถุนายน 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
2 มิถุนายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
27 พฤษภาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
24 พฤษภาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
21 พฤษภาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
14 พฤษภาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
7 พฤษภาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายรณรงค์ป้องกันโควิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
7 พฤษภาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
30 เมษายน 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเษายน พ.ศ. 2564 ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
28 เมษายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานแม่บ้านทำความสะอาด ของ อบต.เกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
26 เมษายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
26 เมษายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
22 เมษายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงายคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
21 เมษายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงายคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
21 เมษายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงายคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
16 เมษายน 2564 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรืออผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่2 (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564)
ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
8 เมษายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
7 เมษายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
7 เมษายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือโดยสาร เข้าร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน 2563 ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
2 เมษายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
2 เมษายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
2 เมษายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
2 เมษายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
1 เมษายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
31 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ดูแลเว็บไซต์ อบต.เกาะหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
31 มีนาคม 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
31 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงายคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
23 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
23 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
18 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
9 มีนาคม 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
8 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
4 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
23 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงายคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
23 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถขนขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
23 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถขนขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
23 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงายคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงายคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงายคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถขนขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
19 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
18 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
18 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
17 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
17 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
10 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
10 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
4 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
4 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
4 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
1 กุมภาพันธ์ 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
28 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือโดยสาร ไป-กลับ ระหว่าง เกาะหมาก-เกาะกูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
27 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
27 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
27 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
22 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
22 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
22 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
19 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายรณรงค์การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
19 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
14 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2564 ภาคเรียนที่ 2 ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
6 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
6 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือโดยสาร ไป-กลับ ระหว่าง เกาะหมาก-เกาะกูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
4 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับเครื่องจักรกลเบา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
30 ธันวาคม 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
28 ธันวาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
25 ธันวาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
25 ธันวาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
25 ธันวาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
25 ธันวาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับเครื่องจักรกลเบา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
25 ธันวาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ร่มกันแดด พร้อมขาตั้งร่ม เบอร์ 60) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
24 ธันวาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
22 ธันวาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
22 ธันวาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
4 ธันวาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงายคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
4 ธันวาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงายคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
1 ธันวาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
1 ธันวาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเรือโดยสาร ไป-กลับ ระหว่าง เกาะกูด-เกาะหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
1 ธันวาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเรือโดยสาร ไป-กลับ ระหว่าง เกาะกูด-เกาะหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
26 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
26 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
26 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
26 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
26 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 ราบการ โดยวิธีเเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
26 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 ราบการ โดยวิธีเเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
26 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
26 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
26 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
24 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
24 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
23 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
23 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
23 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
13 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
10 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะตกค้างพร้อมทำความสะอาดโรงคัดแยกขยะ
ของ อบต.เกาะหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
3 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือโดยสาร เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
30 ตุลาคม 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
19 ตุลาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงาน ของกองคลัง อบต.เกาะหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
19 ตุลาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงาน สำนักงานปลัด ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
19 ตุลาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก ประจำ ศพด.อบต.เกาะหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
19 ตุลาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือโดยสาร ไป-กลับ ระหว่าง เกาะหมาก-เกาะกูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
9 ตุลาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือโดยสาร ไป-กลับ ระหว่าง เกาะหมาก-เกาะกูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
5 ตุลาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือโดยสาร เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน 2563 ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
5 ตุลาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
1 ตุลาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ดูแลเว็บไซต์ อบต.เกาะหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
1 ตุลาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกลเบา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
1 ตุลาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานประจำท้ายรถขยะและคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
1 ตุลาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
1 ตุลาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในตำแหน่ง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
1 ตุลาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในตำแหน่ง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
20 สิงหาคม 2563 ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารบ้านพักใต้ถุนอาคารหลังเก่า ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
7 สิงหาคม 2563 แบบก่อสร้าง-ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
30 กรกฎาคม 2563 ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารบ้านพักใต้ถุนอาคารหลังเก่า อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
9 กรกฎาคม 2563 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารบ้านพักใต้ถุนอาคารหลังเก่า
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
18 มิถุนายน 2563 ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อนมโรงเรียน ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
12 มิถุนายน 2563 โครงการจัดซื้อนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 2563 ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
29 พฤษภาคม 2563 โครงการต่อเติมอาคารบ้านพักใต้ถุนอาคารหลังเก่า อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
29 เมษายน 2563 สัญญาก่อสร้างถนน คสล.สายสวนสุข2 อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
22 เมษายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนสายสวนสุข2 อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
16 เมษายน 2563 ประกาศจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายสวนสุข 2 อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
8 เมษายน 2563 ราคากลางถนน คสล. สวนสุข2 อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
24 มีนาคม 2563 ยกเลิกประกาศจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมบ้านพักข้าราชการ(ใต้ถุนอาคารหลังเก่า)โดยวิธีคัดเลือก อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
24 มีนาคม 2563 ยกเลิกประกาศจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคาร ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
19 มีนาคม 2563 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกรถแทรคเตอร์ อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
13 มีนาคม 2563 สัญญาจัดซื้อรถแทรกเตอร์ อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
12 มีนาคม 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
28 กุมภาพันธ์ 2563 ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
27 กุมภาพันธ์ 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
21 กุมภาพันธ์ 2563 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
21 กุมภาพันธ์ 2563 ราคากลาง โครงการต่อเติมบ้านพักใต้ถุนอาคารหลังเก่า อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
22 มกราคม 2563 วงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
11 ตุลาคม 2562 วงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
28 สิงหาคม 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก