“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมั่งคั่ง สังคมคุณภาพ”

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

การฝึกอบรมเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

หลักสูตร "การดำน้ำเพื่อการฟื้นฟูปะการัง"

ณ ตำบลเกาะหมาก

วันที่ 11-12 กันยายน 2563

กำหนดการฝึกอบรมเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

หลักสูตร "การดำน้ำเพื่อการฟื้นฟูปะการัง"


  รายงานผลการปฏิบัติงาน"โครงการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน"(เกาะหมาก จังหวัดตราด)

  ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม


  วันที่ 11 กันยายน 2563
  09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้ารับอบรมและชี้แจงกำหนดการขั้นตอนการฝึกอบรม ให้กับผู้รับการฝึกอบรม
  09.30 – 10.00 น. พิธีเปิดการฝึกอบรม โดย ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวเปิดการฝึกอบรมและแนวทางเกี่ยวกับการฟื้นฟูแนวปะการังของ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  10.00 – 12.00 น. - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปะการัง ชีววิทยา ประโยชน์ความสำคัญ สาเหตุการทำลาย แนวทางการอนุรักษ์ปะการัง โดย วิทยากรจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  - ความรู้เกี่ยวกับแนวการฟื้นฟูปะการัง วิธีการรูปแบบ ขั้นตอนการดำเนินการฟื้นฟู ปะการังตามแนวทางของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย วิทยากรจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 – 17.00 น. - ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ ที่เหมาะสมสำหรับการปลูก และการเก็บเศษ ปะการัง ที่จะนำมาใช้สำหรับปลูกฟื้นฟู โดย วิทยากรจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  15.00 – 16.00 น. - ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปลูก วิธีการปลูกปะการังด้วยวิธีการ และรูปแบบที่เหมาะสม โดย วิทยากรจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  16.00 – 17.00 น. - ความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการปลูกปะการัง โดยใช้กาวหรือวัสดุที่เหมาะสม ฝึกปฏิบัติ วิธีการปลูกปะการัง โดยใช้กาว หรือวัสดุที่เหมาะสม พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ วิธีการใช้กาวและวัสดุเคเบิลทาย สำหรับการปลูกปะการัง (แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม) โดย วิทยากรจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  วันที่ 12 กันยายน 2563
  09.00 – 12.00 น. ออกปฏิบัติงาน ฝึกปฏิบัติการคัดเลือกพื้นที่และการเลือกกิ่งปะการังที่จะนำไปปลูก โดยแบ่งกลุ่มนักดำน้ำอาสาสมัครลงดำน้ำฝึกปฏิบัติการสำรวจการคัดเลือกพื้นที่ และการคัดเลือกกิ่งปะการังที่เหมาะสมในการฟื้นฟู จำนวน 1 Dive (แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม) ฝึกปฏิบัติการเก็บกิ่งปะการังที่เหมาะสมที่จะนำไปปลูก โดยแบ่งกลุ่มนักดำน้ำอาสาสมัครลงดำน้ำฝึกปฏิบัติการ การเก็บกิ่งปะการังที่เหมาะสมเพื่อน้ำไปปลูก จำนวน 1 Dive (แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม) โดย ทีมวิทยากรจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 - 15.00 น. ฝึกปฏิบัติการปลูกกิ่งปะการัง โดยใช้วัสดุกาวและเคบิลทาย โดยแบ่งกลุ่มนักดำน้ำอาสาสมัครลงดำน้ำปลูกปะการัง จำนวน 1 Dive (แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม) โดย ทีมวิทยากรจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  15.00 – 16.00 น. สรุปผลการปฏิบัติการลงสำรวจพื้นที่และการเลือกกิ่งปะการังที่จะนำไปปลูก ของแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอผล สรุปการปฏิบัติการเก็บและการปลูกกิ่งปะการังของแต่ละกลุ่ม ส่งตัวแทนนำเสนอผล
  16.00 – 16.30 น. พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบใบประกาศเกียรติบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม
  หมายเหตุ 1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  2. ระหว่างการจัดฝึกอบรมจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็น 2 ช่วง ดังนี้
  - เช้า เวลา 10.30 – 10.45 น.
  - บ่าย เวลา 14.30 – 14.45 น.