การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมั่งคั่ง สังคมคุณภาพ”