แนวทางการดำเนินการเรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422

สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

ล้าง เลี่ยง ลด / เกณฑ์การตรวจโควิด-19 (ฟรี) สำหรับประชาชน / การสังเกตอาการ / 9 วิธีหนีโควิด / เรื่องควรรู้โควิด-19 / โรคปอดอักเสพจากเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 / หน้ากากอนามัยป้องกันโรค / การปฏิบัติระหว่างอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวัง / รู้เร็วลดการแพร่เชื้อ / เทคนิคการล้างมือ