“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมั่งคั่ง สังคมคุณภาพ”

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

    วันที่ 21 กันยายน 2563

    ณ ห้องประชุมสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๓ (อพท)

    ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเกาะหมาก
    ด้วย มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดตราด ตามเกณฑ์การ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเอวาด้า จังหวัดตราด กำหนดให้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเกาะหมากให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และมีความเป็นเอกภาพ

    สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๓ (สาขา) ในฐานะหน่วยงานประสานงานการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืนจังหวัดตราด ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ได้รับการประสานจากสำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดตราด ขอให้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเกาะหมาก ในวัน ที่๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๓ (สาขา) ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทน จำนวน ๒ คน เข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอแนะแนวทางการ จัดการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเกาะหมากให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และมีความเป็นเอกภาพ