“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมั่งคั่ง สังคมคุณภาพ”

อพท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและ อบต.เกาะหมาก

การจัดการขยะของเกาะหมาก

  • เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2563 อพท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและ อบต.เกาะหมากดำเนินกิจกรรมการจัดการขยะต้นทางในพื้นที่ต้นแบบเกาะหมาก ร่วมประชุมประชาคมและร่วมกิจกรรมให้ความรู้แก่ชุมชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทางเพื่อสร้างวัฒนธรรมการทิ้งขยะมูลฝอยแยกประเภทลงถังรองรับขยะได้ถูกต้อง รวมทั้งการวางแผนหารูปแบบการจัดการขยะที่สอดคล้องเหมาะสมกับพื้นที่ และการจัดตั้งอาสาสมัคร หรือ คณะทางานภาคประชาชน เพื่อเป็นคณะทางานขับเคลื่อนการจัดการขยะชุมชนของเกาะหมาก
  • ข่าวชัด KHAOCHAD.CO.TH
    อพท.ส่งเสริมคัดแยกขยะที่ “เกาะหมาก” แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบโลว์คาร์บอนทะเลตราด

อพท ร่วม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ลงพื้นที่จัดประชุมคืนข้อมูลการวิจัย การสร้ำงต้นแบบการจัดการขยะต้นทางในพื้นที่ต้นแบบ เกาะหมาก ให้กับชุมชน และผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะหมาก

กิจกรรมการจัดการขยะต้นทางในพื้นที่ต้นแบบเกาะหมาก

ภายใต้โครงการพัฒนำและส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่พิเศษ

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

ณ วัดเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

คู่มือการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 30 วิธีปลอดขยะ 30 Waste Zero (pdf file)