“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมั่งคั่ง สังคมคุณภาพ”

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

    เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
    ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกะหมาก

    โดยนางสุรีย์พร รัตนเสถียร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้จัดกิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือนพฤศจิกายน 2563