“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมั่งคั่ง สังคมคุณภาพ”

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

  วันที่ 6 ตุลาคม 2563
  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
  ได้จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ และแจกเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยในงานนี้ได้สาธิต
  1. วิธีทำน้ำดื่มจากสมุนไพรไกล้ตัว เพื่อขจัดสารพิษในร่างกาย
  2. การทำน้ำยาทำความสะอาด อเนกประสงค์
  โดยวิทยากร คุณศศิวรรณ ณ นคร