องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดตราด ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)