“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมั่งคั่ง สังคมคุณภาพ”

งานสาธารณสุขชุมชน

งานสาธารณะสุขชุมชน

 • ส่วน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาลอื่น ๆ ตามแผนการสาธารณสุขและข้อบังคับ ตำบล การวางแผนการสาธารณสุข การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล ทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค การเผยแพร่ฝึกอบรม การให้สุขศึกษา การจัดทำงบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริการสาธารณสุข การควบคุมการฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 6 ด้าน คือ

 • งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • งานสุขาภิบาลทั่วไป
 • งานสุขาภิบาลโรงงาน
 • งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
 • งานอาชีวอนามัย

 • งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • งานอนามัยชุมชน
 • งานสาธารณสุขมูลฐาน
 • งานสุขศึกษา
 • งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ
 • งานป้องกันยาเสพติด

 • งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
 • งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
 • งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย

 • งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • งานส่งเสริมและเผยแพร่
 • งานควบคุมมลพิษ
 • งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • งานติดตามตรวจสอบ

 • งานควบคุมโรค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • งานการเฝ้าระวัง
 • งานระบาดวิทยา
 • งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค
 • งานโรคเอดส์

 • งานบริการสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • งานรักษาและพยาบาล
 • งานชันสูตรสาธารณสุข
 • งานเภสัชกรรม
 • งานทันตกรรม
 • งานสัตว์แพทย์และกิจการโรงฆ่าสัตว์
  • สุขภาพที่ดี และไม่เป็นพิษภัยและกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดให้ผู้ที่ประกอบกิจการในลักษณะที่ เป็น “การค้า” จะต้องมาขออนุญาต หรือต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ที่องค์การบริหารส่วนตำบล แยกเป็น 5 ประเภท ได้แก่
  • 1. กิจการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่ทำเป็นธุรกิจ หรือได้รับประโยชน์ตอบแทน เช่น รถดูดส้วม รถรับจ้าง เก็บขนมูลฝอย
  • 2. กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น การเลี้ยงสัตว์ การผลิตอาหารหรือเครื่องดี่ม อู่ซ่อมรถ ปั้มน้ำมันร้านเสริมสวย-แต่งผม ร้านคาราโอเกะ ร้านรับซื้อของเก่า ร้านถ่ายเอกสาร หอพัก บ้านเช่า ห้องเช่า กิจการซัก อบ รีด การผลิต-การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า โกดังเก็บสินค้า เป็นต้น
  • 3. การจัดตั้งตลาด เปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดขนาดตลาด
  • 4. สถานที่จำหน่ายอาหาร เช่น ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านขายข้าวแกง ภัตตาคาร สวนอาหาร ร้านอาหารตามสั่งสถานที่สะสมอาหาร เช่น ร้านขายของชำที่จำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม มินิมาร์ท ซุปเปอร์มาเก็ต เป็นต้น
  • 5. การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ เช่น หาบเร่ แผงลอย เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้ที่ประกอบกิจการดังกล่าวจึงต้องขออนุญาตหรือแจ้งการประกอบกิจการต่อ องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและและป้องกันปัญหาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อันอาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ ดังกล่าว

  เอกสารสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการและกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข