สาระน่ารู้จากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

สาระน่ารู้จากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

ลำดับ เรื่อง จาก ลิงค์
1 สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 -สาขา สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 -สาขา facebook
2 สัตว์ทะเลที่มีพิษ และเป็นอันตราย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง https://www.dmcr.go.th/
3 การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) https://www.thaihealth.or.th/
4 สาระดีๆจากศาลปกครอง ศาลปกครอง http://www.admincourt.go.th
5 มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิชัยพัฒนา https://www.chaipat.or.th/
6 กองทัพเรือภาคที่1 กองทัพเรือภาคที่1 http://www.nac1.navy.mi.th/
7 วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการัง วีนิไทย https://www.facebook.com
8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด http://www.trat-pao.go.th/web/news.php
9 แนวทางการดำเนินการเรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก https://kohmaksao.go.th/
10 การจัดการขยะชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก https://kohmaksao.go.th/
11 คลื่นทะเลดูด (RIP Current) มหันตภัยร้าย รู้ไว้ก่อนลงทะเล trueplookpanya https://www.trueplookpanya.com/
12 หลักพื้นฐานการขับขี่ปลอดภัย 10 ประการ หลักพื้นฐานการขับขี่ปลอดภัย 10 ประการ Honda
12 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
(Thai Maritime Enforcement Command Center)
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
(Thai Maritime Enforcement Command Center)
http://www.thai-mecc.go.th/