“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมั่งคั่ง สังคมคุณภาพ”
กองช่าง

ล้างถังขยะและตัดกิ่งไม้ล้ำถนน

อบต.เกาะหมากโดยกองช่าง ได้ออกล้างถังขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นโดยรอบเกาะหมาก และตัดกิ่งไม้ที่ล้ำเข้ามาในถนน และสำรวจบ้านพักอาศัย ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

สำรวจแหล่งน้ำธรรมชาติ

อบต.เกาะหมากร่วมกับฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ออกสำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลเกาะหมาก เพื่อบรรเทาการขาดแคลนเพื่อการอุปโภคและบริโภค ในช่วงฤดูแล้ง โดยได้ออกสำรวจ บริเวณหมู่ 1 และหมู่2 ตำบลเกาะหมาก

งานซ่อมถนนสายหลวงนรา

ตัดหญ้าริมถนนสายทะเลไทม์

ตัดหญ้าริมถนนสายโรงยางถึงมากะธานี

ตัดหญ้าริมถนนสายบ้านแหลม