องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

รณรงค์ ให้สวมหน้ากากอนามัย 100% เมื่ออยู่นอกเคหะสถาน หมั่นล้างมือบ่อยๆ และแจกหน้ากากอนามัยกับแอลกอฮอล์