“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมั่งคั่ง สังคมคุณภาพ”

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

    มื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563
    ณ ห้องประชุมปะการัง

    นางสุรีย์พร รัตนเสถียร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก มอบหมายให้นายชานนท์ ขุนจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด โดยมีนายสมศักดิ์ จุฑาวงศ์กุล นายอำเภอเกาะกูด เป็นประธานการประชุม