“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมั่งคั่ง สังคมคุณภาพ”

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

    เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
    ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเกาะกูด

    องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก โดยนางสุรีย์พร รัตนเสถียร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก มอบหมายให้นายนายชานนท์ ขุนจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานอำเภอเกาะกูด และศป.ปส.อ.เกาะกูด เพื่อรับฟังและชี้แจงข้อราชการ ณ ศาลาประชาคมอำเภอเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด โดยมีนายสมศักดิ์ จุฑาวงศ์ นายอำเภอเกาะกูดเป็นประธานในพิธี