ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

คำสั่งที่ เรื่อง สถานที่ เอกสาร (PDF)
312/2564 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ตำบลเกาะหาก เอกสาร
244/2564 การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ตำบลเกาะหาก เอกสาร
123/2564 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลเกาะหาก เอกสาร
29 มกราคม 2564 การแต่งกายในการปฏิบัติราชการ ตำบลเกาะหาก เอกสาร
373/2563 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ตำบลเกาะหาก เอกสาร
373/2563 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ตำบลเกาะหาก เอกสาร
1 ตุลาคม 2563 ประกาศจัดตั้ง อบต.เกาะหมาก 2547 ตำบลเกาะหาก เอกสาร
345/2563 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ ตำบลเกาะหาก เอกสาร