สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมั่งคั่ง สังคมคุณภาพ”

ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากเป็นหมู่เกาะตั้งอยู่กลางทะเลอ่าวไทย ทางด้านทิศใต้ของจังหวัดตราด ห่างจากตัวจังหวัดตราด ประมาณ 37 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเกาะกูด ประมาณ12 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
เหนือ จรดอำเภอเกาะช้าง (ทางทะเล)
ทิศใต้ จรดอำเภอเกาะกูด (ทางทะเล)
ทิศตะวันออก จรดอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด (ทางทะเล)
ทิศตะวันตก จรดอ่าวไทย
ตำบลเกาะหมากมีพื้นที่ประมาณ 13 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 9,500ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากเป็นพื้นที่ราบเชิงเนิน มีเขาสูงอยู่เพียงแห่งเดียว พื้นที่เกือบทั้งหมดเป็นดินแดงปนทรายตั้งอยู่กลางทะเลอ่าวไทยจังหวัดตราด อยู่ระหว่างหมู่เกาะช้างและหมู่เกาะกูด

ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพอากาศของตำบลเกาะหมาก มีสภาพอากาศ ร้อนและร้อนชื้น เนื่องจากใน 1 ปี ตำบลเกาะหมากจะมีลักษณะ ฝน 8 เดือน แดด 4 เดือน

ลักษณะของดิน

ลักษณะของดินภายในตำบลเกาะหมาก เป็นดินร่วนปนทราย และดินเหนียวปนทราย

เขตการปกครอง

ตำบลเกาะหมากเดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ต่อมาได้แยกมาอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอเกาะกูด พร้อมกับตำบลเกาะกูด เมื่อปี พ.ศ.2533 ปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านอ่าวนิด และ หมู่ 2 บ้านแหลมสน

การเลือกตั้ง

มีการเลือกตั้ง ในพื้นที่ตำบลเกาะหมาก เช่น เลือกตั้งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ประกอบด้วยหมู่บ้านต่างๆ จำนวน 2 หมู่บ้าน ดังนี้
( 1 ) หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวนิด
( 2 ) หมู่ที่ 2 บ้านแหลมสน

จำนวนประชากร

สาธารณสุข

สถานีอนามัยประจำตำบล 1แห่งตั้งอยู่ที่หมู่ 1บ้านอ่าวนิด
อาสาสมัครสาธารณสุข 12 คน

อาชญากรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน และทาลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก็ได้ดาเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่สารวจพบว่ามีการป้องกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม วิธีการแก้ปัญหา นั้นได้โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบบ่อยคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกาลังจาก ตารวจ ผู้นา อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดาเนินการได้.

ยาเสพติด

ปัญหายาเสพติดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จากข้อมูลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ ประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโพธิ์ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโพธิ์สามารถทาได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด.

การสังคมสังเคราะห์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากได้ดาเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้
(๑) ดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
(๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
(๓) ประสานการทาบัตรผู้พิการ
(๔) ดาเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ รายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
(๕) ดาเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป
(๖) อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
(๗) ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อำเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน

การคมนาคมขนส่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เป็นเกาะกลางทะเลอ่าวไทย การคมนาคมขนส่งไปมาทางเรือเร็ว ส่วนการขนส่งสินค้าเป็นเรือไม้ขนาดใหญ่ และถ้าการขนส่งสินค้าที่ขนาดใหญ่ก็ต้องอาศัยเรือขนถ่ายขนาดใหญ่หรือเรียกว่าเรือบาส ส่วนการคมนาคนในเกาะมีถนน ขนาดกว้าง 6 เมตร และ 4 เมตร มีถนนสายหลักคือ สายสุทธิธนกูล สายวงษ์ศิริ สายหลวงนรา สายพยอมบริบาล

เส้นทางคมนาคม

จากท่าเรือกรมหลวงฯ แหลมงอบ นั่งเรือเร็ว ประมาณ 50 นาที ถึงเกาะหมาก
ถนนภายในตำบล
1. ถนน คสล.จำนวน สาย สภาพใช้งานได้ดี
สะพานท่าเทียบเรือสาธารณะ จำนวน ๑ สะพาน
การจัดการขนส่งมวลชน ประกอบด้วย
รถโดยสาร Taxi ภายในตำบล

การไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดาเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดาเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดาเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน

การประปา

การประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากมีกิจการประปา ขนาดเล็กในหมู่ 1 และหมู่บ้านทั้ง 2 หมู่ก็มีการบริหารจัดการประปาหมู่บ้านเองด้วย และทุกหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แต่จะมีปัญหาในปีที่ผ่านมามีบางหมู่บ้านที่เกิดปัญหาภัยแล้งซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากได้แก้ไขปัญหาโดยการใช้เครื่องสูบน้าจากสระหนึ่งไปบริการในจุดที่ขาดน้าและสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้นำโครงการเกี่ยวกับพัฒนาแหล่งน้าบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีเพื่อที่จะพิจารณาดาเนินการในปีต่อไปเมื่อมีงบประมาณและความจาเป็นก็สามารถดาเนินโครงการได้ต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไปแหล่งน้าดิบที่ใช้ผลิตน้าประปาได้จากแหล่งน้าบาดาล

โทรศัพท์

ปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้เช่น โทรศัพท์มือถือ สาหรับสถานที่ราชการ ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พื้นฐานในการติดต่อสื่อสาร ใช้อยู่

ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ไม่มีไปรษณีย์ แต่มีบริการไปรษณีย์จากไปรษณีย์ประจำอำเภอแหลมงอบ ซึ่งมี จำนวน 1 แห่งให้บริการ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย์
- มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี ที่สานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
- องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ แต่ก็มีบางรายการที่ยังขาดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้สาหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังโพธิ์ในการดาเนินภารกิจบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น แต่หากประชาชนเดือดร้อน หรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได้

ระบบเศรษฐกิจ

การเกษตร

พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังโพธิ์ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีกิจกรรมการเกษตรที่สาคัญ ได้แก่ ทาสวน รองลงมา คือ รับจ้างทั่วไป นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจาแนกเป็นรายหมู่บ้านได้ คือ ทำสวนผัก

การประมง

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากมีการประมงชายฝั่ง เป็นการจับปลาตามธรรมชาติในบริโภคในครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น

การปศุสัตว์

การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่เป็ดโคสุกรกระบือเพื่อจาหน่ายและบริโภคเองในครัวเรือน

การบริการ

1 โรงแรม/รีสอร์ท 45 แห่ง
2 เรือขนส่ง 5 ลำ
3 สถานประกอบการธุรกิจดำน้ำ 3 แห่ง
4 ขายน้ามัน 9 แห่ง

การท่องเที่ยว

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล มีทรัพยากรธรรมชาติอย่างสวยงาม ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่

อุตสาหกรรม

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังโพธิ์ไม่มีอุตสาหกรรมในพื้นที่

การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

การพาณิชย์
ธนาคาร 0 แห่ง
สถานีบริการน้ามัน 0 แห่ง
บริษัท 5 แห่ง
ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า 0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วนจากัด 0 แห่ง
ตลาดสด 0 แห่ง
ร้านค้าต่างๆ 25
แห่ง โรงฆ่าสัตว์ 0 แห่ง
ซุปเปอร์มาเก็ต 0 แห่ง
อู่ซ่อมรถ 1 แห่ง

ตาราง องค์กร/กลุ่มอาชีพในตำบลเกาะหมากการรวมกลุ่มกิจกรรม/อาชีพ
1. กลุ่มประมงหมู่บ้าน หมู่ 1
2. กลุ่มประมงหมู่บ้าน หมู่ 2
3. กลุ่มประปาหมู่บ้าน หมู่ 1
4. กลุ่มประปาหมู่บ้าน หมู่ 2
5. กลุ่มคนรักเกาะหมากพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ตำบลเกาะหมาก
6. กองทุนหมู่บ้านและชุมุชนเมือง หมู่ 1หมู่ 2
7. ชมรมผู้สูงอายุ
8. ชมรมประมงชายฝั่ง

แรงงาน

จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า เกาะหมากมีประชากรอยู่น้อย ประชากรอายุระหว่าง ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทางานนอกพื้นที่ ปัญหาที่พบคือ ธุรกิจที่อยู่ในตำบลเกาะหมากต้องอาศัยการจ้างแรงงานต่างด้าวในการทางาน ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

การนับถือศาสนา

ประชาชนในตำบลเกาะหมาก จะนับถือศาสนาพุทธโดย มีศาสนสถาน 1 แห่งดังนี้ วัดบ้านเกาะหมากสามัคคีธรรม หมู่1 บ้านอ่าวนิด

ประเพณีและงานประจำปี

- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม
- ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน
- ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน พฤศจิกายน
- ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตพื้นที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการถนอมอาหาร ทาปลาเค็ม การจับปลา หมึก ภาษาถิ่น ประชาชนสวนใหญ่พูดภาษาไทย

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

ประชาชนในตำบลวังโพธิ์ได้มีสินค้าพื้นเมืองและของฝากส่วนใหญ่จะเป็น กล้วยเบรกแตก และกล้วยหอมทองซึ่งประชาชนเริ่มหันมาปลูกกล้วยหอมทองมากขึ้นและไม้กวาดทางมะพร้าวของกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการในตำบล

ทรัพยากรธรรมชาติ

น้ำ ที่ใช่ในการอุปโภค บริโภค เป็นน้าที่ได้จากน้าฝน และน้าดิบน้าบาดาล ซึ่งจะต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา สาหรับน้าผิวดินมีปริมาณน้อย ไม่สามารถนำขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้
ป่าไม้ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากไม่มีป่าไม้
ภูเขา ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากมีภูเขาต่าๆ บริเวณบ้านแหลมตุ๊กตา

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากส่วนมากเป็นพื้นที่สาหรับเพาะปลูก เป็น สวน ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลาดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้แก่ ดิน น้า ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพื้นที่เป็นเกาะไม่มีภูเขาสูง ไม่มีน้าตก จึงต้องใช้น้าใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค บริโภค ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้าสาหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นของประชาชน เอกชน โครงการปลูกต้นไม้ในวันสาคัญต่างๆ ในพื้นที่ของสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ