“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมั่งคั่ง สังคมคุณภาพ”

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

    เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
    ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกะหมาก