โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

 • ---

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  เกาะหมาก

 • ---

  รองนายกฯ

 • ---

  รองนายกฯ

 • ---

  เลขานุการนายกฯ

 • นายวรยุทธ์ สุขสถิตย์
  ประธานสภาฯ
 • นายยุทธนา สุขสถิตย์
  รองประธานสภาฯ
 • นายชาญวิทย์ หงษ์ร่อน
  สมาชิกสภาตำบล หมู่ที่ 1
 • นายทองสุข นายทองอินทร์
  สมาชิกสภาตำบล หมู่ที่ 2
 • ---

  เลขานุการสภาฯ

 • นางสุรีย์พร รัตนเสถียร
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
  โทร : 083 005 6878
 • ---
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  เกาะหมาก
 • นายชานนท์ ขุนจิตต์
  หัวหน้าสำนักปลัด
  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 • นายอภิชาติ นารถสิทธิ์
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 • นายเลิศรบ สายภู่ทอง
  ผู้อำนวยการกองช่าง
 • นายชานนท์ ขุนจิตต์
  หัวหน้าสำนักปลัด
  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 • นางสาววาสนา หวลถนอม
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ---
  นักพัฒนาชุมชน
 • ---
  เจ้าพนักงานธุรการ
 • นายณัฐธวุฒิ เดชะ
  ผช.นักทรัพยากรบุคคล
 • นายภานุเดช จวนสวัสดิ์
  ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ
 • ---
  ผช.นักพัฒนาชุมชน
 • ---
  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
 • ---
  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
 • ---
  พง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 • ---
  คนงานทั่วไป
 • นายวิชัย กิจประจง
  คนงานทั่วไป
 • ---
  คนงานทั่วไป
 • ---
  คนงานทั่วไป
 • นางสาวอารีย์ ศรีคำแหง
  ผู้ดูแลเด็ก
 • ---
  ผู้ดูแลเด็ก
งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและคดี งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานการเกษตร
 • งานสารบรรณ
 • งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
 • งานบริหารงานบุคคล
 • งานเลือกตั้ง
 • งานตรวจสอบภายใน
 • งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
 • งานการประชุม
 • งานอำนวยการและประสานราชการ
 • งานติดตามผลการปฏิบัติ
 • งานตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 • งานเลือกตั้ง
 • งานข้อมูลการเลือกตั้ง
 • งานชุมชนสัมพันธ์
 • งานรักษาความสงบเรียบร้อย
 • งานสนับสนุนและบริการ
 • งานอำนวยการ
 • งานป้องกัน
 • งานช่วยเหลือฟื้นฟู
 • งานกู้ภัย
 • งานนโยบายและแผนพัฒนา
 • งานวิชาการ
 • งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
 • งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
 • งานงบประมาณ
 • งานกฎหมายและนิติกรรม
 • งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง
 • งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
 • งานระเบียบการคลัง
 • งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
 • งานสวัสดิการสังคม
 • งานพัฒนาชุมชน
 • งานจัดระเบียบชุมชน
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี
 • งานส่งเสริมการเกษตร
 • งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
 • นายอภิชาติ นารถสิทธิ์
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ---
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • นางสาวณธิดา โชติถนอม
  เจ้าพนักงานพัสดุ
 • ---
  ผช.จพง.การเงินและบัญชี
 • ---
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 • นางสาวศิริวัฒนา แสนสวัสดิ์
  ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
  มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การเงิน การเบิกจ่ายการฝากเงินการเก็บรักษาเงินการตรวจเงินการหักภาษี เงินได้และนาส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือนรวบรวมสถิติเงิน ได้ประเภทต่าง ๆ การรายงานเงินคงเหลือประจาวัน งานขอ อนุมัติเบิกเงินตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย งาน จัดทางบและแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการเงิน สะสมงานจัดทาบัญชีทุกประเภทงานทะเบียนคุมเงินรายได้-รายจ่าย งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ การจัดหาผล ประโยชน์ จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานจัดทา/ตรวจสอบบัญชีและการรับเงินในกิจการประปา งานจัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายโดยแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 4 งาน คือ
  • งานการเงิน มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน การหักภาษีเงินได้และนาส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน งานเก็บรักษาเงิน งานขออนุมัติเบิกเงินตัดปี และขอขยายเวลาเบิกจ่าย รายงานเงิน คงเหลือประจาวัน
  • งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานจัดทาบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้-รายจ่าย รวบรวมสถิติเงินได้ ประเภทต่าง ๆ งานจัดทางบและแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการเงินสะสม
  • งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการจัดหา ผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานจัดทา/ตรวจสอบบัญชี และการรับเงินในกิจการประปา และงานจัดเก็บขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล งานควบคุม กิจการค้าและค่าปรับ งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
  • งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี งานพัสดุ งานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง งานทะเบียนเบิกจ่าย วัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ
 • นายเลิศรบ สายภู่ทอง
  ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ---
  นายช่างโยธา
 • นายพิสิฐ สร้อยประเสริฐ
  ผู้ช่วยนายช่างโยธา
  • มีอำนาจหน้าที่ความ รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ถนน อาคาร สะพาน แหล่งนา ฯลฯ งานการประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุมอาคาร งานก่อสร้าง งานผังเมือง งานซ่อมบารุงทาง อาคาร สะพาน แหล่งนา งานควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบารุงในกิจการประปา จัดทาทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน คือ
   • งานก่อสร้าง มีอำนาจหน้าที่และ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและ โครงการพิเศษ งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม งานบารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
   • งานออกแบบควบคุมอาคารและผังเมือง มีหน้าที่และความ รับผิดชอบ งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ งานวิศวกรรม งานการประมาณการค่าใช้จ่าย โครงการ งานควบคุมการก่อสร้างอาคารงานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ งานสารวจและแผนที่ งานวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง
   • งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับ ผิดชอบ งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร งานระบายน้ำ งานจัดแต่งสถานที่