องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารงาน

แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ
1.1 ด้านคมนาคมและการขนส่ง ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
-ทางบก ก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน สะพาน และระบบจราจร
-ทางน้ำ ดูแลบำรุงรักษาความสะอาด
1.2 ด้านสาธารณูปโภค ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
-ระบบประปาชนบท แหล่งน้ำขนาดเล็ก ได้แก่ บ่อบาดาล ประปาผิวดิน และระบบส่งน้ำเพื่อบริการใช้น้ำ รวมถึงบำรุงรักษาเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
-การไฟฟ้า ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.3 ด้านสาธาณูปการ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
-จัดตั้งร้านค้าชุมชนเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าขายผลผลิตของเกาะหมาก
1.4 ด้านการวางผังเมืองผังตำบล ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
-ผังเมืองรวมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากให้สอดคล้องกับความต้องการ และความเหมาะสมของท้องถิ่น

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาสังคม
2.2 การส่งเสริมการสนับสนุนกีฬา และนันทนาการ

3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
-จัดอบรมกลุ่มผู้ติดยาเสพติด
3.2 ส่งเสริมประชาธิปไตยและความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน
-ประชาสัมพันธ์รณรงค์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
-ฝึกอบรมประชาชนให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
3.3 การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
-ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (อพปร.)
-จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-ตั้งจุดตรวจตราและให้บริการประชาชน

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษกิจ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
4.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้รองรับประชาคมอาเซียน (AEC)
-ประชาชนในตำบลเกาะหมาก
-พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
4.2 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการพาณิชย์
-ส่งเสริมอาชีพในตำบลเกาะหมาก
-ส่งเสริมเพิ่มรายได้ให้กลุ่มผู้สูงอายุ
-ส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
5.1 สร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการจำกัดขยะ อย่างเป็นระบบ และถูกสุขอนามัย

6. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 จัดให้มีการศึกษา เผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นให้มีความรักและหวงแหนศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.2 จัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ที่เน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทยและท้องถิ่น

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารงาน
7.1 ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย และความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
7.2 สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบอบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือ เครื่องใช้และอาคารสถานที่
7.3 ปรับปรุง พัฒนารายได้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายใน
7.4 ส่งเสริมสวัสดิการแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน