“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมั่งคั่ง สังคมคุณภาพ”

กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ชุมชนมั่นคง

หมายถึง จังหวัดตราดมุ่งเน้นการพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณค่าของชีวิตที่สันติสุข ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีความมั่นคงทางสังคมอย่างทั่วถึงมีดัชนีความสุขไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ในทุกหมู่บ้าน เน้นการระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนพัฒนาสู่ต้นแบบเมืองสุขภาวะ เพื่อประชาชนพึ่งพาตนเองทางสุขภาพได้โดยพัฒนาระบบทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ และเป็นเลิศ พัฒนานวัตกรรมระบบการสาธารณสุขในพื้นที่พิเศษ การสาธารณสุขชายแดน การสาธารณสุขทางทะเลเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิ่มค่า

การเตรียมพร้อมประชาชน สังคมตราด รับการเปลี่ยนแปลง ระดมพลังภาคีจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้โดยเตรียมประชาชน เยาวชนให้มีทักษะสากลยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะการเตรียมเยาวชนให้มีทักษะการคิดมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการมีจิตสานึกวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยด้วยมิติทางวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา และยกระดับชุมชนให้เป็นชุมชนคุณธรรมพลัง “บวร” บูรณาการ “บ้าน วัด โรงเรียน” เพื่อรวมพลังสร้างสรรค์สังคมตราดให้อยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืนและการสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยการสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเน้นการเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็งคนตราดไม่ทอดทิ้งกัน (ภาคีร่วมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง คนตราดไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง)

การพัฒนาการจัดการความมั่นคงในพื้นที่ด่านชายแดน พัฒนาขีดความสามารถของการบริหารจัดการพัฒนาบุคลากร พัฒนาประชาชน พร้อมพัฒนาการจัดระบบการตรวจบุคคล และยานพาหนะโดยให้มีรูปแบบที่เป็นสากล (บุคคลและยานพาหนะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรจะต้องผ่านการตรวจสอบเอกสารการเดินทางของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง จากนั้นเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะตรวจสิ่งของและยานพาหนะในอานาจของศุลกากรที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ๒ กรณี จะมีการพัฒนานาเอาเครื่องมือเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ เช่นเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ เครื่องตรวจจับอาวุธ ยาเสพติด เครื่องเอกซเรย์ในการคัดกรองบุคคลและยานพาหนะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อป้องกันการเข้ามาก่อเหตุร้ายหรือกระทาผิดในราชอาณาจักร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในราชอาณาจักร)และสร้างสรรค์ระบบการบริหารจัดการภัย และความเสี่ยงทางความมั่นคงทุกประเภท ที่เกิดจากการเจริญเติบโตของเมืองในการเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และการเปิด AEC พร้อมการเตรียมความพร้อม ความมั่นคงเน้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ชุด Body suit (ชุดเก็บกู้ระเบิด) และระบบเชื่อมโยงกล้อง CCTV ทั้งจังหวัด และพัฒนากิจกรรมระหว่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ ความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียน (AEC)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
หมายถึง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้อย่างสมดุล มุ่งสร้างให้มีพื้นที่ต้นแบบนิเวศน์ที่ยั่งยืน จังหวัดตราดเน้นการพัฒนาผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็งในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศน์ทางทะเล นิเวศป่าเขานิเวศชายฝั่ง ให้มีความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่ธรรมชาติของจังหวัด โดยเฉพาะป่าชายเลนเน้นการอนุรักษ์เชิงป้องกัน และการใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่า หนุนเสริมการพัฒนาการเกษตรการท่องเที่ยว

การจัดการขยะในชุมชน แหล่งท่องเที่ยว และในชุมชน โดยการให้ความสำคัญกับการจัดการที่เข้าถึง และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมการจัดการระบบนิเวศธรรมชาติในชุมชน เพื่อเป็นหลักประกันที่ยั่งยืนของการพัฒนาทั้งความมั่นคงทางอาหาร และการรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตเมืองตราดจังหวัดตราดให้ความสำคัญกับการมีแหล่งพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก เพื่อการพึ่งตนเอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

  จุดแข็ง (Streng = S)
 • 1. พื้นที่ขนาดเล็ก ประชากรน้อย สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างครอบคลุม
  2. มีการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตในพื้นที่
  3. องค์การบริหารส่วนตำบลมีศักยภาพที่เพียงพอในการจัดบริการสาธารณะ
  4. เทคนิคการทางานไม่สับซ้อนมากนัก
 • จุดอ่อน (Weakness = W)
 • 1. ภารกิจค่อนข้างมาก บุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปริมาณงานที่มีอยู่จริง
  2. วัสดุ อุปกรณ์ยังไม่เพียงพอในการจัดบริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  3. ระบบฐานข้อมูลยังไม่มีความชัดเจน และไม่ตรงกับความเป็นจริง
  4. ประชาชนไม่มีความมั่นคงด้านปัจจัยสี่ (ที่อยู่,สถานพยาบาล/ยารักษาโรค)
 • โอกาส (Opportunity =O)
 • 1. รัฐบาลวางกฎระเบียบเพื่อรับประกันรายได้ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
 • อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat =T)
 • 1. ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่า เข้าสู่ภาวะข้างยากหมากแพง
 • ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
  จุดแข็ง (Streng = S)
 • 1. พื้นที่ขนาดเล็ก ประชากรน้อย สามารถควบคุมดูแลได้อย่างทั่วถึง
  2. ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้นำโดยสภาพ เป็นที่เคารพรักของประชาชนในพื้นที่
  3. มีระบบการสื่อสารโทรคมนาคมที่สะดวก
  4. ที่ตั้งสถานที่ราชการอยู่ในบริเวณเดียวกัน
  5. มีหลายเชื้อชาติในพื้นที่ เป็นผลดีต่อการติดต่อสื่อสารที่เป็นประโยชน์ต่อกันได้
  6. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก และภาครัฐในพื้นที่มีศักยภาพที่สามารถรองรับภารกิจต่างๆ ได้
 • จุดอ่อน (Weakness = W)
 • 1. มีแรงงานต่างด้าว หลบหนีเข้าทางานโดยผิดกฎหมาย
  2. วัสดุ อุปกรณ์ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
  3. วัฒนธรรมต่างชาติ ค่านิยมในวัตถุ แทรกซึมเข้าไปในวิถีชีวิตของประชาชน
  4. บุคลากรมีการโยกย้ายบ่อยครั้ง
  5. ระบบฐานข้อมูลยังไม่มีความชัดเจน และไม่ตรงกับความเป็นจริง
 • โอกาส (Opportunity =O)
 • 1. การยกฐานะที่พักสายตรวจตำบลเกาะหมาก ให้เป็นสถานีตารวจระดับตำบล
  2. แนวนโยบายรัฐบาลในการกำหนดให้มีการจัดตั้ง ปภ.ระดับอาเภอ
 • อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat =T)
 • 1. เศรษฐกิจที่ตกต่ำ เข้าสู่ภาวะข้างยากหมากแพง
  2. การคมนาคมระหว่างอาเภอเกาะกูด กับตำบลเกาะหมาก