องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

ปรับภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนบ้านเกาะหมาก