องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

ตรวจสอบกลั่นกรองการพิจารณาใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม และการต่ออายุใบอนุญาต