“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมั่งคั่ง สังคมคุณภาพ”

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

กำหนดการอบรมตามโครงการ
“ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชนห่างไกลยาเสพติด”

ณ อาคารศูนย์เอื้ออาทรผู้สูงอายุ ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

วันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2563

  วันที่ 8 สิงหาคม 2563

  เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน / เตรียมความพร้อมพิธีเปิด (ทีมงาน ภ.จว.ตราด)
  เวลา 09.00 – 09.30 น. พิธีเปิด (อบต.เกาะหมาก)
  เวลา 09.30 – 10.30 น. สันทนาการ ผสานความรู้เบื้องต้น และการรู้จักตนเอง (ดร.สมพล เข็มกำเนิด อ.พิเศษมหาวิทยาลัยบูรพา จว.ชลบุรี)
  เวลา 10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
  เวลา 10.45 – 12.00 น. พิษภัยของยาเสพติดที่มีต่อตนเอง และสังคม (ทีมงาน ภ.จว.ตราด)
  เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
  เวลา 13.00 – 13.30 น. ทบทวนบทเรียน
  เวลา 13.30 – 14.30 น. การป้องกันตนเองจากพิษภัยของยาเสพติด และปัญหาอุบัติเหตุ (ทีมงาน ภ.จว.ตราด)
  เวลา 14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
  เวลา 14.45 – 15.45 น.

  วันที่ 9 สิงหาคม 2563

  เวลา 08.00 – 09.00 น. เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่บทเรียน (ทีมงาน ภ.จว.ตราด)
  เวลา 09.00 – 10.00 น. ถอดบทเรียนเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดที่มีต่อตนเอง / สังคม และการป้องกันตนเองจากพิษภัยของยาเสพติด (ทีมงาน ภ.จว.ตราด)
  เวลา 10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง
  เวลา 10.15 – 12.00 น. พิธีกตัญญู บูชาคุณ
  (ดร.สมพล เข็มกำเนิด อ.พิเศษมหาวิทยาลัยบูรพา จว.ชลบุรี)
  เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
  เวลา 13.00 – 15.00 น. ทบทวนบทเรียนกับสิ่งที่ได้รับมา เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ