อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
ในระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2563

อพท.ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

กำหนดการกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ

อบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร
และผู้สัมผัสอาหาร

ณ ศาลาวัดเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก ในระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2563
เวลา 08.00-15.00 น.


08.00 ลงทะเบียนผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร
08.30 กล่าวรายงานและเปิดการอบรม
09.00 หลักการสุขาภิบาลและอันตรายที่เกิดจากอาหาร และน้ำที่ไม่สะอาดปลอดภัย
10.00 มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร(อาหารว่าง)
11.00 สุขวิทยาส่วนบุคคลสำหรับผู้สัมผัสอาหาร
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร
14.00 การบริหารจัดการสถานประกอบกิจการด้านอาหาร(อาหารว่าง)
15.00 ภาคปฏิบัติและสอบข้อเขียน


08.00 ลงทะเบียนผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร
08.30 กล่าวรายงานและเปิดการอบรม
09.00 หลักการและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร
09.40 สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร(อาหารว่าง)
10.20 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร
11.00 ภาคปฏิบัติ
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 ปิดการอบรม

สำหรับผู้สัมผัสอาหารที่ผ่านการอบรม และสอบผ่านทั้งปฏิบัติและข้อเขียน จะได้รับบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร และวุฒิบัตร
(ตัวอย่างบัตร และวุฒิบัตร)

กฎกระทรวงเกี่ยวกับ สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561

 • ข้อ21(2) ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร จะต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
  ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2563
 • ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2561

 • ต้อง เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด
 • ต้อง นำหลักฐานผ่านการอบรม มายื่นกับหน่วยงานราชการในพื้นที่นั้น
 • ต้อง ดำเนินการอบรม โดยหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัย
 • มาตรา 68 ฝ่าฝืนกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตร 6 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท
 • มาตรา 72 จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร โดยไม่ได้รับใบอนุญาต
  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000บาท
  กรณีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
  โดยไม่มีหนังสือรับรองการแจ้ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท