ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมั่งคั่ง สังคมคุณภาพ”

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทา ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอันประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศ

บทนำ

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สำคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวได้เต็มที่ โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่า ขาดการนาเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทาให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้า ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทาให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว

ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ

แม้ว่าประเทศไทยจะมีตาแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ทาให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความสำคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนาไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอำนาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอำนาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการ รวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่นาไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทาให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มสำคัญที่จาเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสำคัญในระยะต่อไป

ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทาให้เกิดความต้องการแรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจานวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทาให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทำงานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจทาให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งทาให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย

นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ทาให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความสำคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม จะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่สำคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการนาไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น

แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความสำคัญมากขึ้น อาจนาไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทาให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจาเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการดำเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจาเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจาเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้า และนาไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน

นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตาแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจาเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจาเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จาเป็นต้องคานึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น

ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจาเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจาเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น ๆ เพื่อ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมี ความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีการออมสาหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย
๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ
(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
(๔) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

(๑) การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม
(๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
(๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
(๕) พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสา นึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จาเป็น
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน

ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้กำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒

๑.๑ หลักการ
๑.๒ จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ

๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒

๓.๑. วัตถุประสงค์
๓.๒. เป้าหมายรวม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้
๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ ความมั่งคั่ง และยั่งยืน
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สู่การปฏิบัติ

๕.๑ หลักการ
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒

วิสัยทัศน์

“ตราดเมืองมั่งคั่ง ชุมชนมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน”

ตราดเมืองมั่งคั่ง หมายถึง การเติบโตทางเศรษฐกิจจากการพัฒนาเมืองตราดให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจการค้าชายแดน การท่องเที่ยวใหม่ และการเกษตรที่เติบโตอย่างมีเสถียรภาพเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยด้านการท่องเที่ยวเน้นการยกระดับจังหวัดให้เป็นเมืองท่องเที่ยวพรีเมี่ยม ระดับมาตรฐานโลก โดดเด่นด้านการท่องเที่ยวในระดับประเทศ และนานาชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Green Tourism ที่รู้จักทั้งระดับประเทศและระดับโลก

  • Green Heart :หัวใจสีเขียวผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีทัศนคติความรูสึก นึกคิด การรับรูและตระหนักถึงคุณคาของสิ่งแวดลอมและภัยคุกคามจากภาวะ โลกร้อนที่มีต่อการทองเที่ยว พรอมมีการปฏิบัติเพื่อปองกันรักษาและฟนฟู สิ่งแวดลอมควบคูไปกับการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ดวยความรูความเข้าใจ และวิธีการที่ถูกตองและเหมาะสม
  • Green Logistic : รูปแบบการเดินทางสีเขียววิธีการเดินทางและรูปแบบการใหบริการในระบบ การคมนาคมหรือการขนสงทางการทองเที่ยวจากแหลงพานัก/อาศัยไปยังแหลง ทองเที่ยว ที่เนนการประหยัดพลังงาน การใชพลังงานทดแทน การลดการปลอย กาซเรือนกระจกและชวยรักษาสิ่งแวดลอม
  • Green Attraction :แหล่งท่องเที่ยวสีเขียวแหลงทองเที่ยวที่มีการบริหารจัดการตามกรอบนโยบาย และการดำเนินงานในทิศทางของการทองเที่ยวอยางยั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใหความระมัดระวังหรือมีปณิธาน (Commitment) อยางชัดเจนในการปกปอง รักษาสิ่งแวดลอมและชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกอยางถูกวิธี
  • Green Activity :กิจกรรมสีเขียว กิจกรรมทองเที่ยวที่มีความสอดคลองกลมกลืนกับคุณคา ของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของแหลงทองเที่ยว เปนกิจกรรมที่ใหความเพลิดเพลิน หรือสนุกสนาน ใหโอกาสในการเรียนรูและเพิ่มพูนประสบการณแกนักทองเที่ยว โดยสงผลกระทบตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
  • Green Community :ชุมชนสีเขียวแหลงทองเที่ยวชุมชนทั้งในเมืองและชนบท ที่มีการบริหารจัดการ การทองเที่ยวในทิศทางที่ยั่งยืน พรอมมีการดำเนินงานที่เนนการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งการดารงไวซึ่งวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันเปนอัตลักษณ ของชุมชน
  • Green Service :การบริการสีเขียว รูปแบบการใหบริการของธุรกิจทองเที่ยวแขนงตางๆที่สราง ความประทับใจแกนักทองเที่ยวดวยมาตรฐานคุณภาพที่ดีควบคูไปกับการ มีปณิธานและการดำเนินการรักษาสิ่งแวดลอม พรอมชวยลดการปลอยกาซ เรือนกระจกจากการใหบริการตางๆ
  • Green Plus :ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม การแสดงออกของบุคคล กลุมบุคคล และองคกรในการสนับสนุนแรงกาย หรือสติปญญาหรือบริจาคทุนทรัพย เพื่อรวมมือดำเนินการในการปกปองรักษาและฟนฟูสิ่งแวดลอมของแหลง ทองเที่ยวหรือกิจกรรมที่ชวยลดภัยคุกคามอันเกิดจากภาวะโลกรอน

พร้อมทั้งการสร้างสรรค์นวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุการสร้างสรรค์บริการทางการแพทย์ที่มีมูลค่าสูงเพื่อการท่องเที่ยวทั้งการตรวจสุขภาพ การบริการการแพทย์แผนไทยและสปาการพัฒนาการแพทย์อาเซียน และระหว่างประเทศ และการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการสร้างอัตลักษณ์ ผลิตภัณฑ์จากชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเชิงพื้นที่จากทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนที่เข้มแข็งการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับกีฬาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอาเซียนและที่สำคัญยังเน้น การเสริมสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ท่องเที่ยวนานาชาติ และพื้นที่เสี่ยง ให้มีระบบการเฝ้าระวังได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมงหนุนเสริมความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและนักลงทุน

ด้านการค้าชายแดน มุ่งส่งเสริมการพัฒนาการค้า และการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เติบโต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนการพัฒนาบริการรัฐที่สะดวก ทันสมัยการพัฒนาด่านการค้าชายแดนที่มีมาตรฐานสากลและนอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ทั้งทางน้า ทางบกทางอากาศและราง เพื่อเป็นประตูการค้าบริการการท่องเที่ยวและการลงทุน เชื่อมโยง AEC EEC SEC และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อกระจายความเจริญและสร้างโอกาสแก่ชุมชน เชื่อมโยงระหว่างชุมชนและเส้นทางหลักการสร้างระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน รองรับการขยายตัวของเมืองเศรษฐกิจพิเศษและการพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart city) รองรับการเป็นประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวอาเซียน SEC และพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้เติบโตเป็นเมืองระดับมาตรฐาน มีจุดผ่านแดนแบบครบวงจร (One Stop Servic) บูรณาการระหว่างประเทศและให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมแรงงานคุณภาพรองรับเมืองเศรษฐกิจพิเศษและการบริการที่มีมูลค่าสูง แรงงานมีทักษะสูง เช่น ทักษะด้านภาษา และเทคโนโลยี

ด้านเศรษฐกิจฐานการเกษตร เน้นการพัฒนาผลผลิตสินค้าเกษตร ผลไม้เมืองร้อน (มังคุดอินทรีย์,ทุเรียนเกรดพรีเมี่ยม) ที่มีคุณภาพระดับเอเซีย มุ่งเน้นการสร้างระบบการผลิตแบบครบวงจรนวัตกรรมการเกษตรที่แข่งขันได้ ควบคุมคุณภาพในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ และมีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออกการสร้างโอกาสทางการเกษตรเพื่อการส่งออก เน้นการพัฒนาสินค้าประมง (กุ้งขาว)โดยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน GAP.เพื่อการส่งออกและสร้างโอกาสทางการตลาดแก่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้มีแหล่งรวบรวมผลผลิตกลางในระดับชุมชน ที่เชื่อมโยงกับแหล่งรวมรวมผลผลิตกลางกับจังหวัดที่พัฒนาเป็นคลังรวบรวมผลไม้ สินค้าประมงที่มีมาตรฐาน เน้นการจัดการระดับสากลผ่านระบบสหกรณ์ และเครือข่ายประชารัฐพร้อมทั้งการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ( FoodInnopolis ) สร้างสรรค์เทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรและการบริหารจัดการการเกษตรของจังหวัด พร้อมทั้งการสร้างความมั่นคงทางอาหาร การผลิตข้าว และพืชผักคุณภาพเพื่อการบริโภคในจังหวัด

ชุมชนมั่นคง หมายถึง จังหวัดตราดมุ่งเน้นการพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณค่าของชีวิตที่สันติสุข ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีความมั่นคงทางสังคมอย่างทั่วถึงมีดัชนีความสุขไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ในทุกหมู่บ้าน เน้นการระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนพัฒนาสู่ต้นแบบเมืองสุขภาวะ เพื่อประชาชนพึ่งพาตนเองทางสุขภาพได้โดยพัฒนาระบบทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ และเป็นเลิศ พัฒนานวัตกรรมระบบการสาธารณสุขในพื้นที่พิเศษ การสาธารณสุขชายแดน การสาธารณสุขทางทะเลเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิ่มค่า

การเตรียมพร้อมประชาชน สังคมตราด รับการเปลี่ยนแปลง ระดมพลังภาคีจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้โดยเตรียมประชาชน เยาวชนให้มีทักษะสากลยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะการเตรียมเยาวชนให้มีทักษะการคิดมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการมีจิตสานึกวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยด้วยมิติทางวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา และยกระดับชุมชนให้เป็นชุมชนคุณธรรมพลัง “บวร” บูรณาการ “บ้าน วัด โรงเรียน” เพื่อรวมพลังสร้างสรรค์สังคมตราดให้อยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืนและการสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยการสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเน้นการเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็งคนตราดไม่ทอดทิ้งกัน (ภาคีร่วมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง คนตราดไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง)

การพัฒนาการจัดการความมั่นคงในพื้นที่ด่านชายแดน พัฒนาขีดความสามารถของการบริหารจัดการพัฒนาบุคลากร พัฒนาประชาชน พร้อมพัฒนาการจัดระบบการตรวจบุคคล และยานพาหนะโดยให้มีรูปแบบที่เป็นสากล (บุคคลและยานพาหนะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรจะต้องผ่านการตรวจสอบเอกสารการเดินทางของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง จากนั้นเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะตรวจสิ่งของและยานพาหนะในอำนาจของศุลกากรที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ๒ กรณี จะมีการพัฒนานาเอาเครื่องมือเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ เช่นเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ เครื่องตรวจจับอาวุธ ยาเสพติด เครื่องเอกซเรย์ในการคัดกรองบุคคลและยานพาหนะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อป้องกันการเข้ามาก่อเหตุร้ายหรือกระทาผิดในราชอาณาจักร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในราชอาณาจักร)และสร้างสรรค์ระบบการบริหารจัดการภัย และความเสี่ยงทางความมั่นคงทุกประเภท ที่เกิดจากการเจริญเติบโตของเมืองในการเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และการเปิด AEC พร้อมการเตรียมความพร้อม ความมั่นคงเน้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ชุด Body suit (ชุดเก็บกู้ระเบิด) และระบบเชื่อมโยงกล้อง CCTV ทั้งจังหวัด และพัฒนากิจกรรมระหว่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ ความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียน (AEC)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน หมายถึง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้อย่างสมดุล มุ่งสร้างให้มีพื้นที่ต้นแบบนิเวศน์ที่ยั่งยืน จังหวัดตราดเน้นการพัฒนาผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็งในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศน์ทางทะเล นิเวศป่าเขานิเวศชายฝั่ง ให้มีความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่ธรรมชาติของจังหวัด โดยเฉพาะป่าชายเลนเน้นการอนุรักษ์เชิงป้องกัน และการใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่า หนุนเสริมการพัฒนาการเกษตรการท่องเที่ยว

การจัดการขยะ น้าเสียในชุมชนเมือง แหล่งท่องเที่ยว และในชุมชน โดยการให้ความสำคัญกับการจัดการที่เข้าถึง และนามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมการจัดการระบบนิเวศธรรมชาติในชุมชน เพื่อเป็นหลักประกันที่ยั่งยืนของการพัฒนาทั้งความมั่นคงทางอาหาร และการรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตเมืองตราดจังหวัดตราดให้ความสำคัญกับการมีแหล่งพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก เพื่อการพึ่งตนเอง

เป้าประสงค์รวม

๑) เศรษฐกิจของจังหวัดตราดเติบโตอย่างมีเสถียรภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๒ ภายในปี ๒๕๖๔
๒) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความสุข มีความมั่นคงทางสังคมอย่างทั่วถึง
๓) ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างสมดุล

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดตราด

จังหวัดกำหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัดไว้ ๓ ประเด็นและในแต่ละประเด็นมีการให้น้าหนักในการพัฒนาในรอบ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ ๒๕๖๔)
๑)การพัฒนาความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียนและนานาชาติ ที่เติบโตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ ๕๐)
๒)การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละ ๓๐)
๓)การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (ร้อยละ ๒๐)

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยวการเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียนและนานาชาติ ที่เติบโตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อสร้างความคุ้มค่าและมูลค่าการค้าของจังหวัดให้มีรายได้จากการท่องเที่ยว และเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมจากภาคเกษตรเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๒) เพื่อพัฒนาการค้าชายแดนของจังหวัดให้เติบโต เพิ่มปริมาณ อย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการค้าของจังหวัดเข้มแข็ง ระบบการบริหารจัดการพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนมีมาตรฐาน ๓) เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม การขนส่ง การโลจิสติกส์มีความปลอดภัย เชื่อมโยงอย่าง มีระบบรองรับการเติมโตของเมืองเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงนานาชาติ

เป้าหมาย

๑) จังหวัดตราดมีรายได้จากการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้มแข็งมีคุณภาพ ประชาชนมีงานอาชีพ เศรษฐกิจฐานการท่องเที่ยว และการบริการมั่นคง ๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยจากภาคการเกษตรเติบโตอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมการเกษตรเติบโตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เกษตรกร สถาบันเกษตรกรเข้มแข็ง ผลผลิตทางการเกษตรมีมูลค่ามีคุณภาพสูงในระดับส่งออก ๓) ปริมาณการค้าชายแดนเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการค้าของจังหวัดเข้มแข็ง ระบบการบริหารจัดการพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนมีมาตรฐานสากล ๔)ระบบการคมนาคม การขนส่ง การโลจิสติกส์มีความปลอดภัย เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ รองรับการเติบโตของเมืองเศรษฐกิจพิเศษและการเชื่อมโยงนานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตราด

วิสัยทัศน์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “เป็นองค์กรที่มีการจัดบริการสาธารณะที่เป็นเลิศ มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นสังคมอยู่ดีมีสุข และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ภายใต้หลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการที่ดีขององค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและให้ความสำคัญกับการจัดการความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัย และมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
3. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความรอบรู้ และมีความพอประมาณ
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ และทักษะการประกอบอาชีพ ให้มีความมั่นคงในการดารงชีวิต
5. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
6. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเข้มแข็ง และมีศักยภาพ โดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาแบบองค์รวม
7. พัฒนาระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน และระบบโครงข่ายการคมนาคม ให้มีมาตรฐานและทั่วถึง เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
9. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภายใต้หลักการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และสามารถเป็นประตูการท่องเที่ยวสู่ภูมิภาคอินโดจีน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางการคมนาคมให้มีมาตรฐานและทั่วถึง
๑.๒ พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้าสาธารณะ เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
๑.๓ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
๑.๔ พัฒนางานด้านการผังเมือง และการควบคุมอาคาร

๒. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการบริการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ
๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรง และได้รับบริการทางสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
๒.๓ ส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัย
๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนให้มีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย และสามารถดารงชีพได้อย่างเหมาะสม
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน สนับสนุนการจัดทาระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชนความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ
๓.๒ พัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยนาข้อมูลการเกิดสาธารณภัยในท้องถิ่นมาวิเคราะห์หาแนวทางป้องกัน หรือลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
๓.๓ ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และอบายมุข

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การฝึกอาชีพ และสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มเกษตรกรและประชาชน
๔.๒ ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดและการกระจายผลผลิตของเกษตรกร
๔.๔ พัฒนาและส่งเสริมการค้า การลงทุน การค้าตามแนวชายแดนและภูมิภาคอินโดจีน
๔.๕ พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้มีศักยภาพและมีมาตรฐานและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ๆ
๔.๖ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตราด
๔.๗ ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการและการสร้างองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสานึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการควบคุม คุ้มครองและการบังคับใช้กฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๔ ส่งเสริมและฟื้นฟูสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้การท่องเที่ยวเป็นแบบเชิงนิเวศน์
๕.๕ จัดให้มีระบบการกาจัดขยะ ระบบบาบัดน้าเสีย และการแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม
๕.๖ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
๕.๗ ส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
๖.๒ ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ
๖.๓ สร้างจิตสานึกให้เด็ก เยาวชน ประชาชนรักและหวงแหนประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖.๔ อนุรักษ์และส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพย์สินทางปัญญา

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ
๗.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น
๗.๒ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรและชุมชน โดยการส่งเสริมระบบคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ สร้างจิตสานึกและเพิ่มสมรรถนะให้แก่บุคลากรภาครัฐ
ในการนโยบายและกฎหมายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๗.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งโดยกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามระบอบประชาธิปไตย ในการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพประชาชน
๗.๔ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการที่ดีแก่ประชาชน
๗.๕ จัดหา/ปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ รวมตลอดถึงครุภัณฑ์ สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร และระบบสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

จากการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนจากแบบสอบถาม นโยบายของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ทาให้สามารถกำหนดยุทธศาสตร์ และ

วิสัยทัศน์ของตำบล ดังนี้

“เกาะหมากท้องถิ่นน่าอยู่ บูรณาการการพัฒนา ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง” ฉะนั้น กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างตำบลให้น่าอยู่แบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก แบ่งออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ การวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์

๑. โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้มาตรฐานทั่วถึง
๒. จัดหาและพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
๓. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนเพื่อเพิ่มรายได้
๔. ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว
๕. การพัฒนาบุคลากรการบริหารและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
๖. พัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๗. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน
๘. ส่งเสริมการประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
๙. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการตามแนวทางพระราชดาริ
๑๐. ส่งเสริมทะนุบารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและรัฐพิธี
๑๑. การพัฒนาการจัดเก็บรายได้
๑๒. การอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อการดารงชีวิต
๑๓. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ

ตัวชี้วัด

1. การพัฒนาการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน
2. ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง
3. ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม
4. พื้นที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง
5. ครัวเรือนที่มีน้าอุปโภค บริโภคที่ได้มาตรฐาน
6. ประชาชนมีน้าใช้สาหรับอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างพอเพียง
7. ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
8. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา
9. ประชาชนในตำบลเกาะหมากมีรายได้เพิ่มขึ้น
10. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับประโยชน์จากการศึกษา
12. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และระบบบริหารจัดการ
13. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการประชาคม
14. ประชาชนได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น
15. ประชนได้รับสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้สูงอายุทั้ง 9 หมู่บ้าน
16. ประชาชนได้รับการส่งเสริมขนมธรรมเนียม จารีตประเพณี ทานุบารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
17. ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดเก็บรายได้ และการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
18. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดจากเรื่องร้องเรียนในการบริหารงานที่ขาดธรรมาภิบาล
19. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการพัฒนา ฟื้นฟู และอนุรักษ์
20. สภาพแวดล้อมของตำบลเกาะหมาก ปลอดขยะ สวยงาม น่าอยู่

ค่าเป้าหมาย

1. ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย
2. มีแหล่งน้าพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและทาการเกษตร
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
5. ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
7. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
8. ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการของท้องถิ่น
9. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
แนวทางที่ ๑ จัดระบบคมนาคม พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วถึง
แนวทางที่ 2 พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 พัฒนาการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการประชาคม และมีส่วนร่วมของประชาชน
แนวทางที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมโครงการตามแนวพระราชดาริ
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการสังเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข สุขภาพอนามัย และโรคติดต่อ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางที่ 2 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
แนวทางที่ 3 สนับสนุน ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ วางแผน ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 1 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในการจัดบริการสาธารณะ
แนวทางที่ 2 พัฒนาองค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 3 พัฒนาส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนเพื่อเพิ่มรายได้
แนวทางที่ 5 จัดหาและพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
แนวทางที่ 6 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว
แนวทางที่ 7 พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว
แนวทางที่ 8 พัฒนาบุคลากร การบริการ และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
แนวทางที่ 9 พัฒนาการจัดเก็บรายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 1 จัดการและหลีกเลี่ยงผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
แนวทางที่ 2 อนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อการดารงชีวิต
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาการจัดการน้าเสีย การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
แนวทางที่ 4 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดินและที่สาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมทานุบารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและรัฐพิธี
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพรและการแพทย์ฉุกเฉิน

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานตามมาตรฐานและทั่วถึง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู้
- ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม
3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
- ส่งเสริมและพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และจากภัยธรรมชาติ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและท่องเที่ยว
- ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง และดารงชีวิตอย่างมีความสุข
- พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และรายได้ของประชาชน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- รักษาสภาวะแวดล้อมและสมดุลทางธรรมชาติด้วยพลังทางสังคม
- พัฒนาและส่งเสริมการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและภัยพิบัติ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ส่งเสริมทานุบารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบล

เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกความหรือข้อจำกัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคการ SWOT ANALYSIS เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของแต่ละด้านในการจัดบริการสาธารณะ ดังนี้

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จุดแข็ง (Streng = S)
1. ระบบการคมนาคมในพื้นที่สะดวก เพราะเป็นพื้นที่ขนาดเล็ก ระบบโครงข่ายคมนาคมมีไม่มากนัก
2. ประชากรน้อย ความต้องการในด้านสาธารณูปโภค--สาธารณูปการต่างๆ สอดรับไปกับการเจริญเติบโตของพื้นที่
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ตลอดจนภาครัฐวิสาหกิจในพื้นที่มีศักยภาพที่สามารถรองรับการพัฒนาได้
4. สภาพพื้นที่เป็นเกาะตั้งอยู่ระหว่างหมู่เกาะช้างและหมู่เกาะกูด เหมาะแก่การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางทะเล
5. ประชาชนมีความต้องการ ผู้นำ ผู้บริหารสนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
6. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก มีบุคลากรและกรอบอัตรากาลังที่เหมาะสมต่อการรองรับภารกิจงานตามนโยบาย

จุดอ่อน (Weakness = W)
1. สาธารณูปโภค--สาธารณูปการต่างๆ ยังไม่ครอบคลุม
2. งบประมาณในการพัฒนามีค่อนข้างจำกัดในขณะที่การลงทุนต้องใช้ต้นทุนสูง
3. บุคลากรภาครัฐมีการโยกย้ายบ่อยครั้ง
4. วัสดุ อุปกรณ์ยังไม่เพียงพอ

โอกาส (Opportunity =O)
1. การบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานสอดคล้องกับแนวทางการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และแนวนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน
2. การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลทาให้มีโอกาสในการได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานในท้องถิ่นค่อนข้างมาก
3. ภาคเอกชนมีความพร้อมในการรองรับการดำเนินงาน

อุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat =T)
1. ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่า วัสดุอุปกรณ์มีราคาที่สูงขึ้น
2. การเสนอของบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ มีข้อจำกัดในการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณค่อนข้างเยอะในการกระบวนการพิจารณา
3. ปริมาณฝนตกชุกต่อปี
4. ความชัดเจนในเรื่องแนวเขตที่ดินเอกชนกับที่ทางสาธารณะ
5. ขั้นตอนการขอใช้ที่ของแผ่นดินค่อนข้างยุ่งยาก ไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
จุดแข็ง (Streng = S)
1. พื้นที่ขนาดเล็ก ประชากรน้อย สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างครอบคลุม
2. มีการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตในพื้นที่
3. องค์การบริหารส่วนตำบลมีศักยภาพที่เพียงพอในการจัดบริการสาธารณะ
4. เทคนิคการทำงานไม่สับซ้อนมากนัก

จุดอ่อน (Weakness = W)
1. ภารกิจค่อนข้างมาก บุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปริมาณงานที่มีอยู่จริง
2. วัสดุ อุปกรณ์ยังไม่เพียงพอในการจัดบริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. ระบบฐานข้อมูลยังไม่มีความชัดเจน และไม่ตรงกับความเป็นจริง
4. ประชาชนไม่มีความมั่นคงด้านปัจจัยสี่ (ที่อยู่,สถานพยาบาล/ยารักษาโรค)

โอกาส (Opportunity =O)
1. รัฐบาลวางกฎระเบียบเพื่อรับประกันรายได้ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

อุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat =T)
1. ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่า เข้าสู่ภาวะข้างยากหมากแพง
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
จุดแข็ง (Streng = S)
1. พื้นที่ขนาดเล็ก ประชากรน้อย สามารถควบคุมดูแลได้อย่างทั่วถึง
2. ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้นำโดยสภาพ เป็นที่เคารพรักของประชาชนในพื้นที่
3. มีระบบการสื่อสารโทรคมนาคมที่สะดวก
4. ที่ตั้งสถานที่ราชการอยู่ในบริเวณเดียวกัน
5. มีหลายเชื้อชาติในพื้นที่ เป็นผลดีต่อการติดต่อสื่อสารที่เป็นประโยชน์ต่อกันได้
6. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก และภาครัฐในพื้นที่มีศักยภาพที่สามารถรองรับภารกิจต่างๆ ได้

จุดอ่อน (Weakness = W)
1. มีแรงงานต่างด้าว หลบหนีเข้าทำงานโดยผิดกฎหมาย
2. วัสดุ อุปกรณ์ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
3. วัฒนธรรมต่างชาติ ค่านิยมในวัตถุ แทรกซึมเข้าไปในวิถีชีวิตของประชาชน
4. บุคลากรมีการโยกย้ายบ่อยครั้ง
5. ระบบฐานข้อมูลยังไม่มีความชัดเจน และไม่ตรงกับความเป็นจริง

โอกาส (Opportunity =O)
1. การยกฐานะที่พักสายตรวจตำบลเกาะหมาก ให้เป็นสถานีตารวจระดับตำบล
2. แนวนโยบายรัฐบาลในการกำหนดให้มีการจัดตั้ง ปภ.ระดับอำเภอ

อุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat =T)
1. เศรษฐกิจที่ตกต่า เข้าสู่ภาวะข้างยากหมากแพง
2. การคมนาคมระหว่างอำเภอเกาะกูด กับตำบลเกาะหมาก
ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

จุดแข็ง (Streng = S)
1. เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในหมู่เกาะทะเลตราด
2. เป็นศูนย์กลางการคมนาคมในพื้นที่หมู่เกาะทะเลตราด
3. มีระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ขนส่ง ทั้งทางบกและทางน้าที่สะดวก
4. มีเรื่องราวประวัติศาสตร์การตั้งรกรากที่เล่าสืบต่อกันมา
5. เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่ไร้มลพิษ มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์โดยรอบ
6. มีปริมาณฝนตกชุก พื้นที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก
7. พื้นที่มีความเหมาะสมในการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่นอกเหนือจากทางทะเล
8. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากมีศักยภาพเพียงพอในการรองรับภารกิจ

จุดอ่อน (Weakness = W)
1. ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ยังไม่ทั่วถึงและไม่เพียงพอต่อความต้องการของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่
2. ขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือ
3. ขาดแคลนบุคลากรด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุน
4. ต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรสูงกว่าปกติ
5. ไม่มีการรวมกลุ่มภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่
6. ขาดการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมที่ประสิทธิภาพ

โอกาส (Opportunity =O)
1. เป็นพื้นที่ที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2. รัฐบาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
3. ราคาสินค้าทางการเกษตรสูงขึ้น

อุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat =T)
1. สถานการณ์การเมืองในประเทศ
2. แนวนโยบายของรัฐบาลที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคการเกษตร ภาคธุรกิจ การค้าและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

ด้านการบริหารการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จุดแข็ง (Streng = S)
1. เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในหมู่เกาะทะเลตราด
2. มีระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ขนส่ง ทั้งทางบกและทางน้าที่สะดวก
3. มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์โดยรอบ
4. มีการรวมกลุ่มของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
5. มีการตกลงในระดับประชาคมท้องถิ่นเพื่อกำหนดกิจกรรมท่องเที่ยวต้องห้ามในพื้นที่
6. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากมีศักยภาพเพียงพอในการรองรับ ภารกิจ
จุดอ่อน (Weakness = W)
1. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
2. ขาดการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมที่ประสิทธิภาพ
3. ขาดการประสานงาน การสร้างความเข้าใจระหว่างกันที่ดีในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน

โอกาส (Opportunity =O)
1. เป็นพื้นที่ที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2. รัฐบาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
3. ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เป็นช่วงเวลาที่ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำโดยสภาพ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ร่วมหารือ และแสดงความคิดเห็นกับภาคธุรกิจท่องเที่ยวถึงขอบเขต และแนวทางที่เป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่ไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในลักษณะที่สมประโยชน์ร่วมกัน

อุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat =T)
1. สถานการณ์การเมืองในประเทศ
ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

จุดแข็ง (Streng = S)
1. พื้นที่ขนาดเล็ก ประชากรน้อย การดารงชีวิตประจาวันมีการพบปะพูดคุยระหว่างกันอยู่เสมอ
2. ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำโดยสภาพ เป็นที่เคารพรักของคนในท้องถิ่น
3. มีวิถีชีวิตที่เป็นแบบฉบับของตนเอง
4. มีความเลื่อมใส และศรัทธาในพระพุทธศาสนา ตลอดจนให้ความเคารพต่อศาสนาอื่นอย่างเท่าเทียมกัน
5. มีประเพณีประจาเป็นของตนเอง
6. มีบุคลากรที่พร้อมรองรับภารกิจ
7. มีงบประมาณเพียงพอต่อการดำเนินงาน

จุดอ่อน (Weakness = W)
1. ไม่มีสถานศึกษารองรับการศึกษาได้ถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) เด็กนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้ศึกษาต่อ
2. ระดับการศึกษาของประชาชนในพื้นที่อยู่ในระดับประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่
3. ประชาชนที่อยู่ในวัยทำงานไม่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางศาสนาเท่าที่ควร
4. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โอกาส (Opportunity =O)
1. รัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดระบบการศึกษาในปัจจุบัน
2. รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา
อุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat =T)
1. สถานการณ์การเมืองในประเทศ