แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมั่งคั่ง สังคมคุณภาพ”

โครงสร้างสำนักงานปลัดโครงสร้างกองคลังโครงสร้างกองช่างแผนภูมิโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก