“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมั่งคั่ง สังคมคุณภาพ”

"โครงการอบรมให้ความรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

  • เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2563 กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน"โครงการอบรมให้ความรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เกาะหมากรีสอร์ท ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด ขอบพระคุณน้องโอ๋..วิทยากรที่ถ่ายทอดความรู้...ในสิ่งที่ไม่เคยรู้....ซึ่งทำให้ได้รู้ว่าต้นมะละกอสามารถตอนได้