“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมั่งคั่ง สังคมคุณภาพ”

การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีประจำปี

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด

ได้กำหนดวันให้บริการรับแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
พร้อมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีที่ถูกต้อง สำหรับผู้ประกอบการและ
ผู้มีเงินได้ในท้องที่ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
ในระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563

  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากได้ทำการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563
  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากเริ่มนำส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว

กำหนดจ่ายภาษีตั้งแต่

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ชำระภายในเดือนเมษายน ของทุกปี

การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีประจำปี

 • ตามวันเวลาที่กฎหมายกำหนด
 • ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ยื่นแบบชำระตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
 • ภาษีบำรุงท้องที่
  ยื่นแบบชำระตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน ของทุกปี
 • ภาษีป้าย
  ยื่นแบบชำระตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน ของทุกปี
 • ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
  โทร : 039 510 748 หรือ 087 580 7225
  ภายในวันและเวลาราชการ