องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมั่งคั่ง สังคมคุณภาพ”

โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในหมู่บ้าน

กิจกรรมผ้ามัดย้อม หมู่2 ตำบลเกาะหมาก

วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2563
ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะกูด