“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมั่งคั่ง สังคมคุณภาพ”

กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ Foriegn Tourists Assistance Fund

ไทย | English | Chiness | Japanness | Russian

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยา