องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

สำรวจถนนเพื่อกำหนดจุดติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร และป้ายสำหรับการท่องเที่ยว