องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมั่งคั่ง สังคมคุณภาพ”

Portfolio name

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563
ณ ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
อบต.เกาะหมาก, สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (สาขา) และประชาชนชาวเกาะหมาก
ได้ประชุมหารือและสาธิตวิธีคัดแยกขยะแต่ละประเภท
โดยวิทยากรจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นายปภาวิน หะวานนท์
และฐานเรียนรู้การจัดการขยะแต่ละประเภท
1. ฐาน วิธีทำความสะอาดถุงพลาสติก
2. ฐาน รีไซเคิล จากถุงพลาสติกและกระดาษห่อของ
3. ฐานขยะอันตรายและขยะมีพิษอันตราย
4. ฐานขยะอินทรีย์ การทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมักชีวภาพ