“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมั่งคั่ง สังคมคุณภาพ”

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

  วันที่ 23 กันยายน 2563
  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
  อบต.เกาะหมาก ร่วมประชุมกับ อพท.3,บมจ วีนิไทย, กองทัพเรือภาคที่1, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, มูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์
  และภาคประชาชนและเอกชน ในพื้นที่ตำบลเกาะหมาก ในการจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูปะการังและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  บริเวณเกาะหมากโดยรอบ และร่วมกันกำหนดวันเปิดโครงการ
  "วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการังในพื้นที่เกาะหมาก"