“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมั่งคั่ง สังคมคุณภาพ”

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและพิธีเปิดโครงการ “วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการัง ในพื้นที่เกาะหมาก”

กำหนดการ “วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการัง ในพื้นที่เกาะหมาก”
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและพิธีเปิดโครงการ “วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการัง ในพื้นที่เกาะหมาก”

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการัง ๘๐,๐๐๐ กิ่ง ที่เริ่มต้นเพื่อล้นเกล้ำ” และทรงปลูกปะการังกิ่งแรกพระราชทานให้แก่โครงการฯ เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๑ จนปัจจุบันประสบความสำเร็จสามารถปลูกปะการังได้จำนวนรวมแล้วมากกว่ำ ๘๐,๐๐๐ กิ่ง พันธมิตรเริ่มต้นทั้ง ๕ องค์กรในขณะนั้น อันได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กองทัพเรือ มูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์มหาและการอนุรักษ์โดยความอุปถัมภ์ของบมจ. วีนิไทย และบริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) จึงได้ขยายความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไปยังพันธมิตรอีก ๒ องค์กร ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อขยายพื้นที่การดำเนินงานไปยังทุกจังหวัดที่ติดทะเลทั่วประเทศไทย โดยจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรมหาและชายฝั่งระหว่างองค์กรพันธมิตรได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์โดยความอุปถัมภ์ของบมจ. วีนิไทย และบริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ขึ้น

จากบันทึกข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น จึงนำไปสู่การปฏิบัติการขยายพื้นที่ปลูกและฟื้นฟูปะการังในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งในปี 2563นี้ได้เริ่มต้นที่ เกาะหมาก จังหวัดตราด โดยได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและพิธีเปิดโครงการ “วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการัง ในพื้นที่เกาะหมาก” เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ เกาะหมากรีสอร์ท โดยได้รับเกียรติจาก นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีโดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากองค์กรพันธมิตร ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการท้องถิ่น ชาวชุมชนเกาะหมาก รวมถึงผู้บริหารบมจ.วีนิไทย นำโดยนายฮิโรอากิ ซาโนะ กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับ

ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ ได้แก่

    ๑. ในการดำเนินการปลูก ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่แหล่งทรัพยากรท้องถิ่นของตน
    ๒. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน
    ๓. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป


    ทั้งนี้ในการดำเนินโครงการฯ นั้นจะได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละองค์กรพันธมิตรมาบูรณาการร่วมกันเพื่อถ่ายทอดให้แก่ชุมชนโดยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และมีการตรวจติดตามประเมินผลและให้คำแนะนำเป็นระยะๆ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการวีนิไทยร่วมใจปลูกปะการัง ในพื้นที่เกาะหมาก” นี้ จะเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคเอกชนในการช่วยกันขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในอนาคตเพื่อเป็นแหล่งอาหาร แหล่งเรียนรู้ แหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ในเชิงเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อันนามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณวิรยา ขุนพรหม โทร. ๐๘๔ ๓๖๒ ๑๑๖๖ หรือ อีเมลล์ viraya.khun@agc.com
คุณวิกรม ภูมิผล โทร. ๐๙๖ ๘๘๗ ๔๗๓๔ หรือ อีเมลล์ vinythaicoral@gmail.com

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00 น.
ณ เกาะหมากรีสอร์ท


นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและพิธีเปิดโครงการ"วินีไทยร่วมใจปลูกปะการังในพื้นที่เกาะหมาก" โดยมีนางสุรีย์พร รัตนเสถียร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีด้วย โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ปลูกปะการัง และปล่อยปลา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน