“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมั่งคั่ง สังคมคุณภาพ”

การส่งเสริมการท่องเที่ยวบนเกาะหมาก

มาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ( Foreign Tourists Assistance Fund )

“ตราดเมืองมั่งคั่ง ชุมชนมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน”

ตราดเมืองมั่งคั่ง หมายถึง การเติบโตทางเศรษฐกิจจากการพัฒนาเมืองตราดให้้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจการค้าชายแดน การท่องเที่ยวให้ม่ และการเกษตรที่เติบโต่อย่างมีเสถียรภาพเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยด้านการท่องเที่ยวเน้นการยกระดับจังหวัดให้้เป็นเมืองท่องเที่ยวพรีเมี่ยมระดับมาตรฐานโลก โดดเด่นด้านการท่องเที่ยวในระดับประเทศ และนานาชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 7Green Tourism ที่รู้้จักทั้งระดับประเทศและระดับโลก

ลำดับที่ ชื่อโครงการ รายละเอียด สถานที่
1 Green Logistic รู้ปแบบการเดินทางสีเขียววิธีการเดินทางและรู้ปแบบการให้บริการในระบบ
การคมนาคมหรือการขนสงทางการท่องเที่ยวจากแหลงพำนัก/อาศัยไปยังแหลง
ท่องเที่ยว ที่เนนการประหยัดพลังงาน การใชพลังงานทดแทน การลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
อบต.เกาะหมาก
2 Green Attraction แหล่งท่องเที่ยวสีเขียวแหลงท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการตามกรอบนโยบาย
และการดำเนินงานในทิศทางของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ให้ความระมัดระวังหรือมีปณิธาน (Commitment) อย่างชัดเจนในการปกป้อง
รักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างถูกวิธี
อบต.เกาะหมาก
3 Green Activity กิจกรรมสีเขียว กิจกรรมท่องเที่ยวที่มีความสอดคลองกลมกลืนกับคุณคา
ของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของแหลงท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมที่ให้ความเพลิดเพลิน
หรือสนุกสนาน ให้โอกาสในการเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์แกนักท่องเที่ยว
โดยสงผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนอยที่สุด
อบต.เกาะหมาก
4 Green Community ชุมชนสีเขียวแหลงท่องเที่ยวชุมชนทั้งในเมืองและชนบท ที่มีการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวในทิศทางที่ยั่งยืน พรอมมีการดำเนินงานที่เนนการอนุรักษสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดารงไวซึ่งวัฒนธรรมและวิถีชีวิต่อันเป็นอัตลักษณ
ของชุมชน
อบต.เกาะหมาก
5 Green Heart หัวใจสีเขียวผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีทัศนคติความรู้สึก นึกคิด
การรับรู้และตระหนักถึงคุณคาของสิ่งแวดล้อมและภัยคุกคามจากภาวะ
โลกร้อนที่มีต่อการท่องเที่ยว พรอมมีการปฏิบัติเพื่อปองกันรักษาและฟนฟู
สิ่งแวดล้อมควบคูไปกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดวยความรู้ความเข้าใจ
และวิธีการที่ถูกต่องและเหมาะสม
อบต.เกาะหมาก
6 Green Service การบริการสีเขียว รู้ปแบบการให้บริการของธุรกิจท่องเที่ยวแขนงตางๆที่สราง
ความประทับใจแกนักท่องเที่ยวดวยมาตรฐานคุณภาพที่ดีควบคูไปกับการ
มีปณิธานและการดำเนินการรักษาสิ่งแวดล้อม พรอมช่วยลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากการให้บริการตางๆ
อบต.เกาะหมาก
7 Green Plus ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การแสดงออกของบุคคล กลุมบุคคล
และองคกรในการสนับสนุนแรงกาย หรือสติปญญาหรือบริจาคทุนทรัพย
เพื่อรวมมือดำเนินการในการปกป้องรักษาและฟนฟูสิ่งแวดล้อมของแหลง
ท่องเที่ยวหรือกิจกรรมที่ช่วยลดภัยคุกคามอันเกิดจากภาวะโลกรอน
อบต.เกาะหมาก

พร้อมทั้งการสร้างสรรค์นวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุการสร้างสรรค์บริการทางการแพทย์ที่มีมูลค่าสูงเพื่อการท่องเที่ยวทั้งการตรวจสุขภาพ การบริการการแพทย์แผนไทยและสปาการพัฒนาการแพทย์อาเซียน และระหว่างประเทศ และการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการสร้างอัตลักษณ์ ผลิตภัณฑ์จากชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเชิงพื้นที่จากทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนที่เข้มแข็งการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับกีฬาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอาเซียนและที่สาคัญยังเน้นการเสริมสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ท่องเที่ยวนานาชาติ และพื้นที่เสี่ยง ให้มีระบบการเฝ้าระวังได้ตลอด 24ชั่วโมงหนุนเสริมความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและนักลงทุน

การท่องเที่ยวแบบโลว์คาร์บอน

  • คอนเซ็ปต์การท่องเที่ยวแบบ Low Carbon คือการทำให้้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบาย มีความสุขและความสนุกสนานอย่างเต็มที่ ปลดปล่อยคาร์บอนแต่น้อย ตั้งแต่การเดินทาง ที่พยายามส่งเสริมให้้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ ควบคู่ไปกับการใช้จักรยานในการพาไปสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆโดยไม่ต้องพึ่งพาพลังงาน การเลือกพักในโรงแรมที่มีการดำเนินกิจกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เน้นการท่องเที่ยวประเภทอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้้นักท่องเที่ยวได้ Slow Life ให้้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้้ ละเลียดไปกับคุณค่าของวิถีชีวิตของชุมชนอย่างใกล้ชิด รวมถึงการรับประทานอาหาร ก็เน้นวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น หรือ Low Carbon Menu
  • ซึ่งผลออกมาว่า Low Carbon Holiday นั้น สามารถลดการปลดปล่อยคาร์บอนได้ถึง 56% เมื่อเทียบกับการท่องเที่ยวแบบปกติในพื้นที่ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นวันนี้ไม่ได้ถูกพิสูจน์อยู่แค่ในประเทศเท่านั้น เมื่อล่าสุดกิจกรรมท่องเที่ยวลดโลกร้อน “Low Carbon Holiday” ของ อพท. ได้ไปคว้ารางวัล PATA Gold Award 2016 จากสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Pacific Asia Travel Association - PATA) ประเภทรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม ในสาขาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นตัวการันตรี ถึงทัวร์ต้นแบบกิจกรรมท่องเที่ยวลดโลกร้อน ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก